MONTERINGSANVISNINGAR FÖR LIMFOGSPRODUKTER

Naturliga trägolv

Anvisningarna tillhandahålls för att säkerställa att Timberwise-golvet fortsätter att vara vackert.

Före monteringen

Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du monterar parketten. Ansvar vid defekter är inte giltigt för Timberwise-produkter som har monterats eller underhållits på ett sätt som strider mot anvisningarna. Obs! 270 mm breda paneler endast med T&G och installerade med lim ner till undergolvet. Läs bruksanvisningen här.

Kvalitetssäkring för produkter och ansvar vid defekter

Innan monteringen påbörjas ska golvbrädorna inspekteras i tillräckligt stark belysning eller dagsljus för att se om de har några synliga defekter. Inspektera även färgen och strukturen. Ett sortiments egenskaper, såsom kvistar, naturliga ådermönster och färgvariationer är inte defekter. För att säkerställa att du får en jämn fördelning av ådermönster och färgtonsvariation rekommenderar vi att du använder brädor från flera olika paket samtidigt. Skadade eller felaktiga golvbrädor ska inte användas över huvud taget, eller så måste de monteras på ett så lämpligt ställe som möjligt, till exempel vid början eller slutet av en rad. Varje monterad golvbräda anses ha blivit godkänd av golvläggaren och/eller ägaren. Tillverkaren accepterar inte klagomål som framförs efter monteringen. Ägaren ansvarar för att kontrollera om det förekommer några avvikelser i fukthalten eller jämnheten och måste säkerställa att alla krav rörande förhållandena som nämns i dessa anvisningar efterlevs i enlighet med definitionerna nedan före monteringen. Ansvar vid defekter gäller endast för de Timberwise-golv som har monterats och underhållits i enlighet med anvisningarna.

Val av tidpunkt och planering för monteringen

Trägolvet ska monteras när allt övrigt konstruktionsarbete är klart. Dessutom måste du se till att fuktiga material, såsom fyllnadsmaterial, har torkat tillräckligt och att förhållandena i rummet är optimala för att montera parkettgolvet (relativ luftfuktighet 40–60 % och temperatur +18–24 °C). Vi rekommenderar att du mäter fukthalten i betongytor innan du monterar parketten.

Ett trägolv expanderar eller krymper inte lika mycket på längden som på bredden, så vi rekommenderar att du monterar golvet längs med den längsta väggens riktning. I trånga utrymmen och korridorer ska monteringen alltid göras på längden. Om monteringen måste göras på tvären ska en expansionsfog på minst 10 mm lämnas var sjätte meter, för att golvet ska kunna expandera och krympa på bredden. Samtidigt måste minst var tredje rad med golvbrädor läggas med förlängda brädor. I övrigt rekommenderas det att parketten läggs i linje med ljuset. Om undergolvet är ett äldre brädgolv ska parketten monteras på tvären över det. Vid montering av golv med WiseLoc-låssystem är det enklast att börja närmast den vägg som har flest dörröppningar i rummet. Om det finns dörröppningar i en av rummets gavelväggar börjar du monteringen vid den väggen. Börja i ena hörnet och montera golvbrädorna på rad från vänster till höger.

Expansionsfogar

Eftersom golvet kan expandera och krympa utifrån ändringar i rummets luftfuktighet måste det lämnas en expansionsfog på ca 10 mm mellan parketten och alla solida byggnadsdelar. Solida strukturer omfattar bland annat omgivande och instickande väggar och värmerör. En expansionsfog ska även lämnas runt andra hinder, såsom pelare, trappor, köksöar, eldstäder, kakelgolv och trösklar samt under dörrkarmar. För större kontinuerliga golvytor (över 10 m i längd eller över 6 m i bredd) måste expansionsfogarna vara större än vad som anges ovan. I ett rum på över 6 m i bredd måste expansionsfogen utökas med 1,5 mm för varje meter utöver 6 m. Den maximala storleken på ett enhetligt område med parkettgolv utan en expansionsfog är 8 meter på tvären och 10 meter på längden. Expansionsfogar täcks över med lämpliga golvlister. OBS! Golvlister ska alltid väljas utifrån bredden på expansionsfogen, inte tvärtom.

Dessutom måste följande punkter om expansionsfogar tas med i beräkningen vid monteringen:

 • Trappor måste monteras på undergolvet på ett sådant sätt att parkettgolvet har expansionsfogar på 10 mm från fästpunkterna. Bärande strukturer i trappor (t.ex. vangstycken eller räcken) får aldrig monteras direkt på parketten!
 • Fast inredning eller bärande strukturer såsom skiljeväggar får aldrig monteras på parkettgolvet! Detta låser fast golvet så att det inte kan krympa och expandera fritt. På grund av detta måste all fast inredning (t.ex. köksöar och skåp) fästas innan parkettgolvet monteras. Om du vill montera parketten under en fast inredningsdetalj måste den del som lämnas under inredningsdetaljen vara separerad från resten av golvet med en expansionsfog. Under möbelben måste du borra hål som är 20 mm bredare än benens diameter så att möblernas vikt faller på parkettens undergolv.
 • Limningsbara flernivåbrädor får endast fästas på golvets yttre yta. Om en ojämn golvlist fästs på båda golvytorna mellan två rum låser den samman golven och förhindrar parkettgolvets normala krympning och expansion. Ansvaret vid defekter gäller inte i dessa fall. T-brädan ska dessutom alltid monteras på undergolvet, inte på parketten.
 • Golvlister och trösklar måste alltid fästas på ett sätt som inte hindrar parketten från att expandera och krympa som vanligt. Fäst inte brädorna för hårt mot golvet eller en tröskel för hårt genom parketten. Lister, räcken, trösklar osv. får inte skruvas genom parketten så att den låses fast. När du monterar parketter under dörrkarmar måste du alltid säkerställa att dörrkarmen inte förhindrar parkettens naturliga expansion och krympning.
 • För skåp med skjutdörrar måste expansionsfogen vara under skåpets skena (10 mm), och skenan måste vara fäst i parketten med korta skruvar (12 mm) från skåpsidan.
 • Montera varje rum som ett separat område. Avsluta rummet vid varje dörröppning med en expansionsfog och montera trösklar eller tröskelgolvlister i dörröppningarna. Golvet måste monteras i en fyrkantig eller rektangulär form. Rum med ovanliga former (t.ex. L-, T- och U-formade rum) ska monteras som två eller fler separata golvområden som är separerade av expansionsfogar. Om parketten monteras som ett flytande golv får parketten under inga omständigheter limmas fast vid undergolvet i dörröppningarna, framför eldstaden eller på andra ställen. I situationer där ett rum med en ovanlig form kombineras till en enda golvyta rekommenderar vi traditionella limfogsprodukter, samt att golvet limmas fast på undergolvet.
 • Lämna inte kvar några spetsiga föremål eller fästen som kan förhindra golvets rörelser. Expansionsfogen får inte fyllas med till exempel kablar.

Undergolv och fuktbarriärer

Undergolvet måste vara jämnt – den godtagbara avvikelsen är ±2 mm per 2 meter för produkter med WiseLoc-låssystem. Det traditionella limnotssystemet tillåter en något större avvikelse. Du kan kontrollera undergolvets jämnhet genom att placera en brädspont mot undergolvet och mäta avståndet mellan undergolvet och brädan. Skillnader som överskrider den godkända gränsen måste jämnas ut med hjälp av slipning eller lämpliga fyllnadsmaterial. Undergolvet måste vara orörligt, starkt, stabilt, rakt, torrt och rent. Observera att även små smutspartiklar kan leda till ojämnheter som sliter på golvet.

Alla heltäckningsmattor och liknande mjuka ytbeklädnader måste avlägsnas. Undergolvsmaterialet måste vara så oelastiskt som möjligt. Lämpliga undergolvsmaterial inkluderar: plywood- eller spånskivegolv, betong, sten- och marmorgolv, linoleum och PVC. Observera att ett underläggsmaterial med fuktbarriär eller en liknande fuktbarriär alltid måste monteras på ett undergolv av betong (t.ex. 0,2 mm tjock PE-plast med 20 cm överlappande eller tejpade skarvar).

Undergolvets fukthalt måste mätas före montering. Vi rekommenderar att du låter en yrkesperson mäta betongens fukthalt. Se till att undergolvet är torrt i hela monteringsområdet (även under eventuella konstruktionsmaterial som förvaras där). Om du ska mäta undergolvets fukthalt själv fäster du ett PE-ark på ca 1 m2 ordentligt på golvet genom att tejpa fast kanterna under ett dygn. All eventuell fukt som samlas under plastarket och på undergolvets (betongens) yta indikerar att det avdunstar för mycket fukt: detta innebär att monteringen inte bör påbörjas än. Du kan få exakta mätningar av undergolvets fukthalt genom att använda lämpliga fuktmätare. Om undergolvets relativa fukthalt är högre än 80 % (maximal viktprocent 3,0) får golvet INTE monteras!

Golvvärme

Timberwise-parketter kan monteras ovanpå ett golvvärmesystem. Golvvärmen måste fördelas jämnt över hela golvytan. Innan monteringen påbörjas måste undergolvet torka i ca två veckor. Gör som följer:

 • Höj golvvärmens temperatur varje dag med ca 5 °C tills åtminstone hälften av värmekapaciteten används. Detta ska även göras under sommaren.
 • Därefter höjer du värmen till den högsta temperaturen i tre dagar.
 • Sänk värmeförsörjningen så att undergolvets yttemperatur sjunker till 18 °C. Säkerställ god ventilation under uppvärmning och nedkylning.
 • Montera golvet enligt anvisningarna.
 • De följande fem dagarna höjer du temperaturen, men se till att trägolvets temperatur aldrig överskrider +27 °C. Vid det här läget ska du inte täcka över golvet, inte ens delvis. Den relativa luftfuktigheten måste hållas mellan 40 och 60 %. Den rekommenderade rumstemperaturen är 18–24 °C. Hydroskopiska förändringar i golvet kan bli överdrivna i speciella förhållanden. Tillverkaren, säljaren eller golvläggaren kan inte ta ansvar för dessa ändringar.
 • Om du monterar golvet över ett golvvärmesystem måste följande punkter iakttas:
 • Golvets yttemperatur får inte överstiga +27 °C. Observera att vanliga lösa mattor höjer golvets yttemperatur med cirka +2 °C.
 • Golvtemperaturen får inte variera regelbundet med mer än 2 °C per dag (gäller även nattelektricitet).
 • Oberoende av undergolvsmaterialet måste en fuktbarriär ALLTID monteras med golvvärme (t.ex. 0,2 mm tjock PE-plast med 200 mm överlappande eller tejpade skarvar) eller underläggsmaterial med en fuktbarriär.
 • Använd en expansionsfog för att skilja på golvområden som inte har golvvärme och de uppvärmda områdena.
 • Vi rekommenderar att golvvärmekablar eller -rör monteras minst 30 mm från Timberwise-parkettens underläggsmaterial.
 • Trägolv – ett luftrum
 • Betonggolv – ett fyllnadslager
 • Om undergolvets värmekablar eller -rör monteras närmare parkettens underläggsmaterial än 30 mm, får golvets yttemperatur inte överstiga 25 °C.
 • Korkunderlägg rekommenderas inte.

Förberedelse

Förvara parketten i oöppnade förpackningar (rummet måste vara torrt, den relativa luftfuktigheten 40–60 % och temperaturen +18–24 °C). I två till tre dagar innan monteringen påbörjas måste golvmaterialet förvaras under förhållanden (luftfuktighet och temperatur) som liknar de som gäller för rummet där golvet ska monteras. Förpackningarna ska staplas på en plan yta på ett sådant sätt att luften kan cirkulera mellan dem, och de måste förvaras på avstånd från direkta värmekällor (såsom element eller starkt solsken). Öppna inte förpackningarna förrän monteringen ska påbörjas. Öppna bara så många som ska användas samma dag.

Se till att underläggsmaterialen (fuktbarriär och ljudisoleringsmaterial) och verktygen som behövs är redo att användas. Kontrollera alltid med din leverantör om fuktbarriären och ljudisoleringsmaterialen är lämpliga att användas tillsammans med Timberwise-parketten.

 • Underläggsmaterialet får inte vara för tjockt (över 3 mm) eller vara gjort av för flexibelt material! Kompressionen får inte överskrida 25 % av materialets tjocklek med en last på 2,4 ton/m2 (DIN53577).
 • Verktyg som behövs inkluderar: Måttband/tumstock, markeringspenna, anslagsvinkel, kilar för expansionsfogar, cirkel- eller timmersåg, tving, träslagkloss (för att hamra golvbrädor på plats), stämjärn, hammare, kniv och trälim (PVAC-lim).

Beräkna först hur många golvbrädor du behöver. Använd först ett måttband eller en tumstock för att mäta rummets totala bredd. Dela det med bredden på en golvbräda och kontrollera hur många hela rader med golvbrädor som behövs för rummet. Se till att den sista raden med brädor är tillräckligt bred (se Andra golvbrädan, andra raden). Kom ihåg expansionsfogarna. För att få ett golv som uppfyller sortimentets kvalitet ska du alternera golvbrädor från olika paket under monteringen.

Montering av traditionella produkter med limnotssystem

Öppna 3–4 paket på samma gång så att du kan montera golvbrädorna i önskad ordning. Varje golvbräda är unik.

Placera noten på de första golvbrädorna mot väggen och limma endast brädorna i den första raden vid varandra på ändnoterna och spontmekanismen. Lämna expansionsfogar på ca 10 mm på längden från väggen.

Om väggen är rak kan du placera kilar mellan väggen och golvbrädsraden när du har monterat tre rader med golvbrädor (bild 2). Om väggen är sned (t.ex. i ett gammalt hus) ska den första raden golvbrädor monteras med nödvändiga justeringar. Applicera en tillräcklig mängd PVAC-lim på kanten av noten som är under ytan (bild 3) och pressa samman golvbrädorna. Alla sid- och ändskarvar måste pressas tätt samman. Torka genast bort lim som har pressats upp på ytan med en fuktig trasa.

Dra åt den sista golvbrädan i raden (ändskarv) med ett dragjärn medan limmet fortfarande är elastiskt (bild 4). Börja alltid nästa rad av golvbrädor med den avsågade biten från föregående rad. Detta gör att spillmängden minskar under monteringen. Montera golvbrädorna så att skarvfogarna på närliggande golvbrädor är minst 50 cm ifrån varandra. Använd en slagkloss för att knacka golvbrädorna på plats med kraftiga knackningar på brädans spontsida. Börja på brädans fria ände och arbeta mot ändskarven. Detta förhindrar glipor vid golvbrädornas ändskarvar (bild 5). Var försiktig så att du inte skadar golvbrädans yta när du använder slagklossen.

Låt limmet på de tre första raderna torka i cirka två timmar för att skapa en jämn bas för de följande raderna (bild 6). Efter det kan du montera resten av golvbrädorna. Såga den sista raden med golvbrädor till en lämplig bredd (bild 7). Tänk på att avståndet till väggen måste vara ca 10 mm. Använd dragjärnet för att dra golvbrädorna på plats (bild 8). Låt limmet torka i tolv timmar (bild 9) innan du tar bort kilarna (inte senare än 24 timmar efter monteringen), och sätt sedan golvlisterna på plats.

Rör

Om rör har monterats framför väggen måste ett hål borras i den berörda golvbrädan. Hålet ska vara 20 mm större i diameter än röret så att golvet har tillräckligt med utrymme för att röra på sig. Markera först den punkt där röret ska passera genom golvbrädan. Borra sedan hål på lämpliga ställen och såga loss bitarna för hålet (bild 10). Sätt fast bitarna igen när golvbrädan är på plats.

Dörröppningar och dörrkarmar

Såga dörrkarmarna så att de är kortare och parkettbrädan som ska monteras knappt får plats undertill (bild 11). Glöm inte att inkludera en expansionsfog.

Korridorer

Undvik om möjligt att montera golvbrädor på tvären i smala korridorer. Där det inte kan undvikas ska du minska spänningen i golvbrädan genom att såga en fåra i brädans undre lager med en 45-gradig vinkel (inte djupare än 6 mm). Minst var tredje rad med golvbrädor ska läggas så att brädorna blir förlängda.

Golvlister

Sätt golvlisterna på plats för att dölja expansionsfogarna. Golvlister ska endast fästas i väggen, inte i golvet.