FÖRE MONTERINGEN

Allmän information om parkettgolv från Timberwise

Ditt Timberwise-golv är en helt naturlig produkt. Modern produktionsteknik, kritisk sortering och noggranna kvalitetskontroller påverkar inte träets naturliga egenskaper. Trä är hygroskopiskt, dvs. ett ”levande” material, så det absorberar och släpper ifrån sig fukt beroende på den omgivande luftens temperatur och fuktighet. Detta leder till att träets volym ökar när fukt absorberas och att den minskar när fukten försvinner igen. När trägolvet monteras som en flytande struktur är det viktigt att expansionsfogar på ca 10 mm lämnas mellan det monterade golvet och andra solida strukturer, för att golvet ska kunna expandera och krympa beroende på ändringar i luftfuktighet och temperatur. Om trägolvet inte har tillräckligt mycket utrymme för denna naturliga expansion kan det leda till spänningar som kan skada golvet. För att undvika att sådana skador uppstår är det viktigt att den relativa luftfuktigheten ligger på 30–65 % för parketter med björkplywood och 40–60 % för parkettgolv med mellanskikt, samt att temperaturen är +18–24 °C, både under och efter monteringen. Obs! 230 mm breda WiseLoc-brädor måste limmas från ändsponten. 270 mm breda paneler endast med T&G och installerade med lim ner till undergolvet.

Kvalitetsinspektion och ansvar vid defekter

Kvalitetsinspektion och slutgiltigt godkännande innan monteringen inleds är ägarens och golvläggarens gemensamma ansvar, även om ägaren inte var närvarande vid monteringen. Golvläggaren måste göra en godkänd lägesbedömning både före och under monteringen.  Varje golvbräda som monteras anses vara godkänd av golvläggaren och/eller ägaren. Ägaren är ansvarig för att kontrollera om det finns fukt eller nivåskillnader i undergolvet samt att säkerställa att alla krav för monteringsförhållanden som anges i monteringsanvisningarna uppfylls innan golvet monteras. Ansvar för defekter gäller endast för de Timberwise-golv som har monterats och underhållits i enlighet med anvisningarna.

Val av tidpunkt och planering för monteringen

Trägolv ska monteras när allt övrigt konstruktionsarbete är klart. Dessutom måste du se till att fuktiga material, såsom fyllnadsmaterial, har torkat tillräckligt och att förhållandena i rummet är optimala för att montera parkettgolvet.

Trägolv expanderar och krymper mindre på längden än på bredden, så därför rekommenderar vi att golvet monteras parallellt med den längsta väggen. I trånga utrymmen och korridorer ska monteringen alltid göras på längden. Om monteringen måste göras på tvären ska en expansionsfog på minst 10 mm lämnas var sjätte meter så att golvet kan expandera och krympa på bredden. Samtidigt måste minst var tredje rad med golvbrädor läggas med förlängda brädor. I övrigt rekommenderas det att parketten läggs i linje med ljuset. Om undergolvet är ett äldre brädgolv ska parketten monteras på tvären över det. Vid montering av golv med WiseLoc-låssystem är det enklast att börja närmast den vägg som har flest dörröppningar i rummet. Om det finns dörröppningar i en av rummets kortsidor börjar du monteringen vid den väggen.

Expansionsfogar

Eftersom golvet kan expandera och krympa utifrån ändringar i rummets luftfuktighet måste det placeras en expansionsfog på ca 10 mm mellan parketten och alla solida byggnadsdelar. Solida strukturer omfattar bland annat omgivande och instickande väggar och värmerör. En expansionsfog ska även lämnas runt andra hinder, såsom pelare, trappor, köksöar, eldstäder, kakelgolv och trösklar samt under dörrkarmar. För större kontinuerliga golvytor (över 10 m i längd eller över 6 m i bredd) måste expansionsfogarna vara större än vad som anges ovan. I ett rum på över 6 m i bredd måste expansionsfogen utökas med 1,5 mm för varje meter utöver 6 m. Expansionsfogar täcks över med lämpliga golvlister. OBS! Golvlister ska alltid väljas utifrån bredden på expansionsfogen, inte tvärtom. Dessutom måste följande punkter om expansionsfogar tas med i beräkningen vid monteringen:

  • Trappor måste monteras på undergolvet så att parkettgolvet har ett spelrum på 10 mm för att röra sig. Bärande strukturer i trappor (t.ex. vangstycken eller räcken) får aldrig monteras direkt på parketten!
  • Fast inredning eller bärande strukturer, som skiljeväggar, får aldrig monteras på parkettgolvet! Detta låser fast golvet så att det inte kan krympa och expandera fritt. På grund av detta måste all fast inredning (t.ex. köksöar och skåp) fästas innan parkettgolvet monteras.
  • Limningsbara flernivåbrädor får endast fästas på golvets yttre yta. Om en ojämn golvlist fästs på båda golvytorna mellan två rum låser den samman golven och förhindrar parkettgolvets normala krympning och expansion.
  • Golvlister och trösklar måste alltid fästas på ett sätt som inte hindrar parketten från att expandera och krympa som vanligt. Fäst inte golvbrädorna för hårt mot golvet eller en tröskel för hårt genom parketten. Golvlister, räcken, trösklar osv. får inte skruvas genom parketten så att den låses fast. När du monterar parketter under dörrkarmar måste du alltid säkerställa att dörrkarmen inte förhindrar parkettens naturliga expansion och krympning.
  • För skåp med skjutdörrar måste rörelsespelrummet vara under skåpets skena (10 mm), och skenan måste vara fäst i parketten med korta skruvar (12 mm) på skåpsidan.

Montera varje rum som ett separat område. Avsluta rummet vid varje dörröppning med en expansionsfog och montera trösklar eller tröskelgolvlister i dörröppningarna. Golvet måste monteras i en fyrkantig eller rektangulär form (dvs. ett L-format rum ska monteras som två separata golvytor). Om parketten monteras som ett flytande golv får parketten under inga omständigheter limmas fast vid undergolvet i dörröppningarna, framför eldstaden eller på andra ställen. I situationer där ett rum med en ovanlig form kombineras till en golvyta rekommenderar vi traditionella limmade produkter med spont och not, samt att golvet limmas fast på underlägget.

Lämna inte kvar några spetsiga föremål eller fästen som kan förhindra golvets rörelser. Expansionsfogen får till exempel inte fyllas med kablar.

Undergolv och fuktbarriärer

Undergolvet måste vara jämnt – den godtagbara avvikelsen är ±2 mm per två (2) meter. Kontrollera jämnheten genom att placera sponten på en bräda mot undergolvet och mäta avståndet mellan undergolvet och brädan. Skillnader som överskrider den godkända gränsen måste jämnas ut med hjälp av slipning eller lämpliga fyllnadsmaterial. Undergolvet måste vara orörligt, starkt, stabilt, rakt, torrt och rent. Observera att även små skräppartiklar kan leda till ojämnheter som sliter på golvet. Alla heltäckningsmattor och liknande ytbeklädnader måste avlägsnas. Underläggsmaterialet måste vara så oelastiskt som möjligt. Lämpliga undergolvsmaterial inkluderar: plywood- eller spånskivegolv, betong, sten- och marmorgolv, linoleum och PVC. Observera att ett underläggsmaterial med fuktbarriär eller en liknande fuktbarriär alltid måste monteras på ett undergolv av betong (t.ex. 0,2 mm tjock PE-plast med 20 cm överlappande eller tejpade skarvar).

Undergolvets fukthalt måste mätas ytterligare en gång före montering. Vi rekommenderar att du låter en yrkesperson mäta betongens fukthalt. Se till att undergolvet är torrt i hela monteringsområdet (även under eventuella konstruktionsmaterial som förvaras där). Exakta mätningar av undergolvets fukthalt fås med lämpliga fuktmätare. Om undergolvets relativa fukthalt är högre än 80 % (maximal viktprocent 3,0) får golvet INTE monteras!

Förberedelser

Förvara parketten i oöppnade förpackningar (rummet måste vara torrt, med en relativ luftfuktighet på 30–65 % för parkett med björkplywoodstruktur och 40–60 % för parkett med mellanskikt och en temperatur på +18–24 °C). I två till tre dagar innan monteringen påbörjas måste golvmaterialet förvaras under förhållanden (luftfuktighet och temperatur) som liknar de som gäller för rummet där golvet ska monteras. Förpackningarna ska staplas på en plan yta på ett sådant sätt att luften kan cirkulera mellan dem, och de måste förvaras på avstånd från direkta värmekällor (såsom element eller starkt solsken). Öppna inte förpackningarna förrän monteringen ska påbörjas. Öppna bara så många som ska användas samma dag. Se till att underläggsmaterialet är plant och fritt från fukt innan du börjar. Vi rekommenderar att fukthalten mäts för betongytor.

Se till att underläggsmaterialen (fuktbarriär och ljudisoleringsmaterial) och verktygen som behövs är redo att användas. Kontrollera alltid med din leverantör om fuktbarriären och ljudisoleringsmaterialen är lämpliga att användas tillsammans med Timberwise-parketten.

  • Lämpliga alternativ för ljudisoleringsmaterial inkluderar bland annat följande: Timberwise Solumuovi eller Timberwise Silent Solution.
  • Nödvändiga material: måttband/tumstock, markeringspenna, anslagsvinkel, kilar för expansionsfogar, cirkel- eller timmersåg, tving, träslagkloss, stämjärn, hammare, kniv och trälim (PVAC-lim).

Beräkna först hur många golvbrädor du behöver. Använd först ett måttband eller en tumstock för att mäta rummets totala bredd. Dela det med bredden på en golvbräda och kontrollera hur många hela rader med golvbrädor som behövs för rummet. Gör den första brädraden smalare om bredden på den sista brädraden är mindre än 50 mm. OBS! Kom ihåg expansionsfogarna.

För att få ett golv som uppfyller sortimentets kvalitet ska du alternera golvbrädor från olika paket under monteringen. Innan monteringen påbörjas ska golvbrädorna inspekteras i tillräckligt stark belysning eller dagsljus för att se om de har några synliga defekter. Kontakta din leverantör om du hittar några defekter eller om du är osäker på hur du ska gå vidare. Tillverkaren är inte ansvarig i de fall där golvbrädor har monterats utan att en visuell kvalitetsinspektion har utförts.